Indre Sandstøl og Espelistøl

I medhold av Plan- og bygningslovens § 27-1.1 varsles oppstart av arbeid med reguleringsplan for Indre Sandstøl og Espelistøl, deler av gnr/bnr 49/1, 48/1 og 48/2. Formålet med reguleringen er å ivareta frilufts- og kulturverdier i området.

De to arealene det nå igangsettes reguleringsplanarbeid for ble båndlagt etter Plan- og bygningsloven i arealplanen som ble vedtatt i 2003. Reguleringsformålet vil være som spesialområde etter PBL § 25.6, med hovedvekt på kulturminner. Merknader til oppstart av reguleringsplanarbeidet kan sendes skriftlig til Lund kommune, PNM-etaten, Moiveien 9, 4460 Moi, innen 25. mars 2007. Kart som viser de to områdene som skal reguleres: