Fremmside kulturminneplan

Høring- kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 2016-2024

I henhold til Plan og bygningslovens §11-14 skal planutkast etter 1. gangs behandling legges ut til offentlig ettersyn/høring. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 2016-2024 har vært til 1. gangs behandling i Oppvekst og kultur utvalget 21.04.2016.

Planforslaget følger vedlagt, og er også lagt ut til gjennomsyn i resepsjonen på Lund rådhus, og på kommunens hjemmeside   http://www.lund.kommune.no/

Kulturminneplan

Høring- kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 2016-2024

Berørte grunneiere oppfordres spesielt til å se på vedlagte planforslag.

 

Innspill og merknader til planforslaget sendes skriftlig til: Lund kommune, Oppvekst og kultur v/Gunnar Hågbo. Moiveien 9. 4460 Moi, eller send e-post til postmottak@lund.kommune.no.

Frist for innspill/merknader er satt til 3. juni 2016.

 

Ved spørsmål kontakt Per Christoffer Salvesen på tlf 924 19 920, e-post: kulturbank@lundmuseum.no