Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien dekker hele døgnet, alle dager.

 

Målgruppe

Innbyggere i Lund kommune som har behov for sykepleie i egen heim har krav på hjemmesykepleie slik at en kan bo trygt og selvstendig så lenge en selv ønsker det.

Slik søkes det

Søknad om hjemmesykepleie kan fås ved henvendelse til omsorgssenteret. Søknad kan foreligge fra bruker selv, eller verge, hjelpeverge, pårørende eller helse- og sosialpersonell på vegne av bruker. Ved behov for hjelp med å fylle ut søknadsskjema kontakt avdelingens personale. Sykepleier foretar et kartleggingsbesøk hos bruker for å vurdere nødvendige tiltak og omfang av tjenestetilbudet.

Kriterier for å få tildelt tjenesten

Tilbudet gis etter helse- og omsorgstjenestelovens kap. 3.

Forutsetninger:

 • Henvendelse fra bruker, pårørende eller helsepersonell må foreligge. Søkeren må bekrefte med underskrevet søknad.
 • Søkeren må bo eller midlertidig oppholde seg i kommunen.
 • Søkeren må være hjemmeboende.
 • Søkeren må ha akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming som medfører behov for sykepleie i eget hjem.
 • Søkeren forventes å delta med de oppgaver de selv kan utføre.
 • Søkeren må være villig til å ta i bruk hjelpemidler/ innretninger som gjør hjemmet til en forsvarlig arbeidsplass for de ansatte.

Kriterier:

 1. Sviktende egenomsorg som krever mer omfattende hjelp/og tilrettelegging for å ivareta behovet for personlig hygiene, ernæring og aktivitet.
 2. Behov for sårbehandling der helsetilstanden forhindrer at dette skjer hos fastlegen.
 3. Hjelp til administrering av medisiner. Injeksjoner til brukere som ikke mottar andre tilbud fra hjemmetjenesten, gis kun i de tilfeller helsetilstanden forhindrer at dette kan skje hos fastlegen.
 4. Spesiell oppfølging av smertebehandling.
 5. Behov for oppfølging eller observasjon av foreskrevet medisinsk behandling eller etter kirurgiske inngrep.
 6. Observasjon av sykdomsutvikling/forebygging av funksjonssvikt og komplikasjoner.
 7. Så langt det er praktisk mulig tilrettelegge for rehabiliteringstiltak.
 8. Så langt det er praktisk mulig legge til rette for terminalpleie for personer som ønsker å dø hjemme.

Alle forutsetninger og minst ett av kriteriene må være oppfylt.

 

Pris for tjenesten

Tjenesten fra hjemmesykepleien er gratis.