Gebyrer på byggesaksbehandling

Gebyrregulativ skal gjenspeile tidsbruken på sakene. Noe av det vi bruker mest tid på, er behandling av reguleringsplaner, utslippstillatelser og dispensasjonssaker fra kommunelovens arealdel – spesielt hyttesaker. Gebyrregulativet tar sikte på å premiere de som forholder seg til de gjeldende planer vedtatt av kommunestyret – det være seg kommuneplanens arealdel eller reguleringsplaner.

I gebyrregulativet har en unnlatt å ta betalt for de fleste meldingssaker, tilbyggsaker, rivingssaker, godkjenning av ansvarshavende mv. Med de nye gebyrsatsene vil Lund kommune fortsatt være en relativt rimelig kommune å bygge i.

 

Se Gebyrregulativ for byggesaker, reguleringsplaner og utslippsøknader m.m. for priser. 

Betalingsregulativ byggesaksbehandling 2019.pdf