Forslag til budsjett 2007 og økonomiplan (07-10)

Formannskapet har nå gjennomført sin årlige budsjettkonferanse sammen med økonomisjef, etatsjefer og rådmann.

I forhold til rådmannens forslag anbefaler formannskapet følgende endringer (drift) :

  • Sentraladm. + 50.000 kr.
  • Ok-etaten + 500.000 kr.
  • Ho-etaten + 500.000 kr.
  • Pnm-etaten + 100.000 kr.
  • Kirkelig Fellesråd + 50.000 kr.
  • Alternativ opplæring + 100.000 kr.

(tverretatlig)

Til sammen + 1,3 mill. kroner

Finansiering : Disposisjonsfondet

Øvrige behov/prioriteringer fra etatene (drift) må bl.a. ses i sammenheng med forventa effektivisering som i Statsbudsjettet er beregna til 0,25 %.

Formannskapet anbefaler følgende endringer når det gjelder forslag til investeringer i 2007 :

Datavaktmester Lundetun + ventilasjon tas ut.

Ventilasjon Sykeheimen tas ut.

Rehabilitering ”Vannverk Ualand” tas ut.

Asfaltering økes fra 450.000 kr. til 500.000 kr.

Brannbil 900.000 kr. i 2007 1 mill. kr. i 2008

Boligtomter Ualand og Hovsherad 2,855 mill. kr.

Tråkkemaskin 340.000 kr.

Renseanlegg Lunnan 600.000 kr.

Myrbekken 250.000 kr. (lekeområde som finansieres av Barnehagefondet)

Når det gjelder investeringer i 2008 og 2009, avventes anbefalinger fra hovedutvalga.

Vedlagt er formannskapets foreløpige forslag samt rådmannens forslag.

Videre behandling :

Behandling i hovedutvalg i løpet av uke 43

Formannskap 9/11

Kommunestyre 23/11

19/10-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut