Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Lund kommune

For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i til svarende bolig, særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, har helse- og omsorgsdepartementet foreslått at denne retten skal nedfelles i lov. Stortinget vedtok endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven 13. juni 2016.

Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Hensikten med dette er i flg regjeringen å bidra til bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen i kommunene. Nasjonale kriterier vil bli iverksatt etter at evaluering av forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenesten foreligger. Inntil nasjonale kriterier er på plass må den enkelte kommune gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Kommunen skal også føre ventelister. Luund kommunestyre vedtok 14.9.2017 etter forutgående høring denne forskrift:

 

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Lund kommune

Hjemmel: Vedtatt i Lund kommunestyre 14.9.2017 med hjemmel i lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2-a, andre ledd, jf. lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 e.

 

§ 1. Formål

Forskriften skal sikre bruker forutsigbarhet og åpenhet rundt tildeling av, og ventelister for, langtidsopphold i sykehjem.

 

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder personer som bor eller oppholder seg i Lund kommune, og som kvalifiserer for langtidsopphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Videre skal beskrives hvordan brukeren kan ivaretas i ventetiden.

 

§ 3. Grunnlag for vurdering og tildeling

Sykehjem kan tildeles personer

  • med varige og betydelig fysisk og /eller psykisk funksjonssvikt, og hvor det er behov for døgnkontinuerlig omsorg og pleie
  • med betydelig demenslidelse som har behov for kontinuerlig oppfølgning, skjerming og omsorg gjennom hele døgnet.

Tjenester på lavere nivå skal være vurdert/forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem., herunder forebyggende tiltak som tilrettelegging av bolig, velferdsteknologiske hjelpemidler, avlasting mv.

Vurdering av behovet tas det hensyn til søkers: a. Evne til egenomsorg b. Mentale tilstand c. Nettverk og dets omsorgsevne d. Boforhold e. Endring i helsetilstand f. Kognitiv svikt.

 

§ 4. Søknad og vedtak

Tildeling av langtidsopphold skjer på bakgrunn av helseopplysninger, søknad og vurdering av individuelle behov. På bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak. Søknadsskjema finnes elektronisk på kommunens hjemmeside og på Lund omsorgssenter.

Søknad sendes til Inntaksteamet som behandler og vurderer søknad og søkerens behov for tjenester.

 

§ 5. Venteliste

Dersom søker fyller kriteriene for langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og omsorgstjenester i hjemmet i påvente av langtidsoppholdet, skal kommunen sette søker på venteliste dersom det ikke er ledig plass. Ved ledig plass skal alle på ventelista vurderes av Inntaksteamet.

Ved ledige plasser skal den med størst hjelpebehov ut fra kriteriene i § 3 prioriteres. Inntaksteamet har ansvar for å holde oversikt over personer på ventelista, og å vurdere situasjonen jevnlig.

 

§ 6. Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Personer med vedtak og som venter på langtidsopphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester skal få andre nødvendige tjenester for å sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden.

Dette kan for eksempel være hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, støttekontakt, korttidsopphold og/eller andre tjenester. Personer som mottar hovedomsorgen fra sine pårørende, skal vurderes for tilbud om avlastende tiltak for særlig tyngende omsorgsoppgaver. Plass ved dag- og aktivitetssenter skal også vurderes.

 

§ 7. Egenandel

Kommunens beregning av egenandel følger av forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

 

§ 8. Klageadgang

Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Klagefrist er 4 uker, og skal fremgå av vedtaket jf pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. En klage skal være skriftlig, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3.

Klage sendes Inntaksteamet, som tar saken til vurdering i første instans. Dersom det ikke gis medhold skal klagen sendes Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse.

For nærmere opplysninger, eller ved behov for hjelp til å fremsette en eventuell klage, veileder Omsorgssenteret.

 

§ 9. Ikrafttreden

Denne forskrift iverksettes fra 1.11.2017.