Formannskapets innstilling (Offentlig ettersyn)

 

 

DRIFT

 

1. Års budsjett for Lund kommunes drift i 2017 godkjennes med en netto ramme på 211,969 mill fordelt på etatene slik:

Sentraladministrasjonen 17,229 millioner kroner

OK-etaten 101,622 millioner kroner

HO-etaten 89,504 millioner kroner

PNM-etaten 3,613 millioner kroner

2. Skatt på formue og inntekt utskrives med maksimalsatsen (uendret fra i fjor) – 11, 8 % for 2017.

3. Eiendomsskatten forblir uendret med 2,0 promille.

4. Alle kommunale gebyr/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, prisjusteres med 2,3 prosent 1.1.2017. Vann- og kloakkavgifter økes ikke.  Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris.

5. Slamavgift økes med 4 %.

6. Avsatte midler på bundne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret.

7. Det nedbetales i 2017 – 6,5 millioner på eksisterende lån, noe som ligger innenfor rammen av bestemmelsene om minsteavdrag.

8. Formannskapet vil i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2016 våren 2017, vurdere muligheten for ekstra bevilgninger til bygg/ eiendomsvedlikehold og planarbeid.

 

 

 

INVESTERING

  1. Års budsjett for investeringer i 2017 på 19,385 millioner utenfor VAR-sektoren og 7,2 millioner innenfor VAR-sektoren godkjennes.

 

  1. Det opptas lån på 15,724 millioner kroner til dekning av investeringene i 2017 utenfor VAR-sektoren, og 5,340 millioner kroner til dekning av investeringer innenfor VAR-sektoren, med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid.

 

  1. Det opptas Startlån til videre formidling på inntil 3,0 mill. i 2017 – etter behov.
  2. Ny Heskestad barnehage og Haukland bofellesskap igangsettes i 2017, og finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler og avsatte midler i økonomiplanen. 

 

ØKONOMIPLAN:

Forslag til økonomiplan for 2017 – 2020 for drift og investeringer godkjennes i henhold til formannskapets forslag.