Folkehelse 6

Utlysning

FOLKEHELSEMIDLER 2020

Lund kommune ønsker kontinuerlig å styrke folkehelsearbeidet i kommunen, og deler derfor ut midler til aktuelle aktiviteter eller arrangement som fremmer folkehelseperspektivet.

Frivillige lag og foreninger og kommunale enheter i Lund oppfordres til å søke.

Kriterier for tildeling fra folkehelsemidler i Lund kommune:

Enkeltarrangementer eller prosjekter som tar utgangspunkt i satsningsområder for folkehelsearbeid:

  • Økt fysisk aktivitet
  • Bedre kosthold
  • Rusforebyggende arbeid
  • Forebygging av tobakkskader
  • Bedre psykisk helse

Ved tildelingen vil det bli lagt vekt på at alle/så mange som mulig kan delta på aktiviteten/arrangementet.  Dette vil ikke være til hinder for at aktiviteten/arrangementet har en primær målgruppe (f.eks barn i skolealder, pensjonister og lignende).

Frivillige lag og foreninger og kommunale virksomheter i Lund oppfordres til å søke ovennevnte midler.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av aktiviteten og tilhørende budsjett.

Søknadsfrist: 1. mars 2020

Søknad sendes til:, postmottak@lund.kommune.no og merkes: Søknad folkehelsemidler.