Du er her: Forsiden > Ansattportal

Etiske retningslinjer

                                                                            LUND KOMMUNE

 ETISKE RETNINGSLINJER

Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet ; bl.a. Forvaltningsloven, Offentlighetsloven,  Kommuneloven samt særlover.

Vedtatt i kommunestyret 13/9-07 (K-sak 34/07) og justert i formannskapet (F-sak 48/07)

Win-sak 07/285 dok. 1

 

    INNLEDNING

Et levende og sunt lokaldemokrati bygger på et gjensidig tillitsforhold mellom innbyggerne og de folkevalgte. De ansatte, som forvalter det ansvaret som politikerne er blitt tildelt gjennom valget, vil gjennom holdninger og opptreden være med å bestemme den oppfatningen befolkningen danner seg av sin egen kommune.

 

1.  Lovverk, interne regler og vedtak skal etterfølges

 

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet, både på politisk og administrativt hold.

 

2.  LUND kommune skal legge vekt på GOD
      FORVALTNINGSSKIKK

 

Som forvaltere av lokalsamfunnets felles midler og ressurser stilles det spesielt høye krav til de enkelte medarbeideres etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen. Kommunens ansatte skal opptre profesjonelt og i tråd med god forvaltningsskikk. Alle innbyggerne skal behandles likeverdig.

 

3.  SAKSBEHANDLINGEN SKAL VÆRE ÅPEN OG REDELIG

Kommunen er en åpen organisasjon. Meroffentlighet skal vurderes i alle saker og så langt dette er forenlig med reglene om taushetsplikt. Relevant og tilstrekkelig informasjon skal gis uoppfordret. Opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker, må respekteres av de ansatte og ikke brukes til personlig vinning.

 

4.  Habilitet og forutsigbarhet i saksbehandlingen

Ansatte skal være åpne omkring biverv og/eller engasjement i interesse- eller politiske organisasjoner som kan ha betydning for tjenesteutøvelsen i form av inhabilitet eller brudd på lojalitetsplikten.  Det påhviler ansatte som også er folkevalgte i kommunen et særskilt ansvar å være seg bevisst sine ulike roller. 

Ansatte plikter å være åpne om relevante relasjoner, og på eget initiativ fratre ved inhabilitet.

 

5.  LOJAL OPPTREDEN OVERFOR DE FOLKEVALGTE

De ansatte har ikke anledning til å fremme sine tjenestlige forhold direkte for kommunens folkevalgte med sikte på å omgå normal tjenestevei. Det forventes at de tillitsvalgtes kontakter i det politiske miljøet blir benyttet på en ryddig måte.

 

6.  DE ANSATTE SKAL OPPTRE LOJALT OVERFOR ARBEIDSGIVER

Kommunens ansatte plikter å følge de rettslige og etiske regler og retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterfølge pålegg fra overordnede. Lydighetsplikten medfører aldri noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at den nødvendige åpenhet er til stede for en tillitsfull samhandling med de ansatte. Kritikkverdige forhold bør fortrinnsvis tas opp tjenestevei. Der dette ikke fører fram, kan det varsles til nærmeste overordnede for egen leder eller annen ansvarlig person i kommunen, tillitsvalgte eller verneombud.

 

7.  PLIKT OG RETT TIL Å VARSLE

Arbeidstaker har plikt og rett til å varsle om kritikkverdige forhold i Lund kommune.

Kritikkverdige forhold kan være saker som er uetiske, lovstridige eller som kan true liv eller helse. Et særskilt ansvar har ansatte som observerer forhold som kan medføre fare for brukernes sikkerhet.

 

8.  VERN MOT GJENGJELDELSER AV VARSLING

Forsvarlig varsling gir ansatt vern mot gjengjeldelse.

Det forutsettes at varslingen ikke er i strid med annen lov.

 

9.  TILLITSVALGTE OG VERNEOMBUDENES ROLLE

Tillitsvalgte og verneombudene har ansvar for og plikt til å fremme eventuelle klagemål på vegne av enkeltmedlemmer og organisasjonen på en hensiktsmessig måte. De tillitsvalgte og verneombudene har ansvar for å ta vare på samarbeid og arbeidsmiljø som i enkelte tilfeller gjør at dennes ytringsfrihet blir innskrenket. Det forventes at den tillitsvalgte/verneombudet har et gjennomtenkt forhold til saker som ytres gjennom media. Det forventes at den tillitsvalgte/verneombudet søker å ordne uenigheter og kritikkverdige forhold med arbeidsgiver.

 

10.  KOMMUNENS VERDIER SKAL VERNES OM

Ansatte skal forvalte kommunens midler og ressurser på en mest mulig rasjonell og økonomisk måte.

Ansatte plikter å melde fra om egne eller andres handlinger eller forhold som påfører, eller kan påføre, arbeidsgiver økonomisk tap eller annen materiell eller ikke-materiell skade.

 

Det er viktig at ansatte tar aktiv avstand fra enhver uetisk handlemåte eller handlinger som kan oppfattes slik, som for eksempel :

- nedlasting av pornografisk materiale eller materiale som kan oppfattes slik

- bruk av kommunens telefoner/elektroniske verktøy til handlinger som kan oppfattes som uetiske.

 

11.  DET SKAL UTVISES AKTSOMHET KNYTTET TIL  ØKONOMISKE FORHOLD

Ansatte skal verken for seg selv eller på vegne av andre ta mot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som kan påvirke deres tjenestehandling, eller kan være egnet til å bli oppfattet slik. Mottatte gaver skal eventuelt returneres med en kort skriftlig redegjørelse for kommunens regler om dette.

Ansatte kan ikke benytte seg av kommunale innkjøps- og rabattordninger ved personlige      innkjøp. Gaver og erkjentligheter av mindre verdi som gis til vanlige anledninger og høytider aksepteres. Moderate former for gjestfrihet og representasjon må ikke utvikle seg slik at det påvirker beslutningsprosessen eller kan være egnet til å bli oppfattet slik.

Dersom den ansatte er i tvil om et forhold er innenfor kommunens etiske normer, avgjøres saken av den ansattes leder. 

Gaver av vesentlig verdi skal klareres med rådmannen før de aksepteres.

 

12.  LOJAL OPPTREDEN MELLOM ANSATTE I ALLE LEDD

Enhver ansatt plikter å møte sine kollegaer på en inkluderende og respektfull måte.

Mobbing og annen trakassering er ikke tillatt. Det forventes at det ikke snakkes nedsettende om kollegaer som ikke er til stede og kan svare for seg.