Detaljregulering for Flomsikring av Moi tettsted

PNM-utvalget vedtok i møte 02.11.2017 å legge detaljregulering for Flomsikring av Moi tettsted ut til offentlig ettersyn.