Detaljer om utbetaling av penger fra skogfond

Vi har delt dette inn i følgende avsnitt:

 • Hovedregel
 • Eget arbeid
 • Hvor arbeidet er utført
 • Areal
 • Merverdiavgift
 • Tynning
 • Skogsveier
 • Skogfond brukes til
 • Skogfond i vinterdvale.

Hovedregel:

Tiltak og kostnad skal være skogbruksfaglig, økonomisk og økologisk forsvarlig. Det skal tas flerbrukshensyn ved å sette igjen innslag av lauvtre (spesielt gamle hule trær) og kantsoner langs bekk og våtmark.  Dersom standarden for Levende skog blir fulgt oppfylles disse kravene.

Eget Arbeid.

Dersom skogeier utfører arbeid selv blir dette regnet som en utgift på lik linje som innleid arbeid. For inneværende år er det fastlagt slike veiledende priser:

 • Gjødsling. Startgjødsling av plantefelt på fastmark kr. 250,- per da.
 • Flaterydding (Rydding av kratt før planting) kr. 300,- maks kr. 450/ da.
 • Markberedning kr. 450,- maks kr. 650,-/da.
 • Plantearbeid kr. 2,60, maks kr. 3,40/plante i tillegg kommer innkjøp av planter.
 • Mekanisk etterarbeid som rydding av lauv. Kr 350,-, maks kr 500,-/ dekar.
 • Avstandsregulering kr. 350,-, maks 500,-/da.
 • Manuelt arbeid kr. 300,-/time.
 • Bare vassjuk skogsmark. Kr 1000 per da/eller kr. 15,-/løpemeter

               

Hvor arbeidet er utført

Når vi skal utbetale skogfond må vi ha en god beskrivelse av hvor arbeidet er utført. Ofte er en slik utbetaling også forbundet med tilskudd til skogkultur. I begge sammenhenger må vi ha stedsanvisning. Det er flere muligheter for slik stedsanvisning.

 • Bestandsnummer fra skogbruksplanen i tillegg til gårds og bruksnummer er best.
 • Kartvedlegg med markering av stedet der arbeidet har foregått. Vi anbefaler kartgrunnlag fra Skog og landskap eller Fylkesmannens ”Temakart for Rogaland”.
 • God verbal beskrivelse av stedet kan også være greit, men da helst med lokalt navn.

 

Areal og mengde

De tiltakene som kan finansieres med skogfond skal ha en forsvarlig kostnadsramme. Landbrukssjefen skal for hvert tiltak vurdere om kostnadene er innenfor en forsvarlig kostnadsramme. Ved krav om utbetaling av skogfond må det derfor angis areal for utført arbeid. Ved grøfterensk og veibygging må det angis lengde i meter.

For de som har nye skogbruksplaner kan arealet for hele bestand finnes i denne.  Ellers kan areal og lengde finnes på kartgrunnlaget fra Skog og Landskap eller ”Temakart for Rogaland”. Sistnevnte kartgrunnlag finner du på Fylkesmannen i Rogaland sin hjemmeside.

 

Merverdiavgift

Merverdiavgift kan dekkes med skogfond, men gir ikke skattefordel for de som fører mva – regnskap.

Skogeiere som ikke fører mva – regnskap bør gi en klar melding om dette ved krav om utbetaling av skogfond.  Merverdiavgiften kan da inngå i det beløpet som skal refunderes fra skogfondet og inngå i utbetalingen med skattefordel. I dette tilfellet vil beløpet inklusiv merverdiavgift også danne grunnlag for eventuelle tilskudd.

 

Tynning

Tynning i dette området er bare aktuelt i lerk og eikebestand. Underskudd ved tynning kan dekkes med skogfond og gi skattefordel.  Ved krav om utbetaling til slikt arbeid må det følge med et oppsett over utgifter og inntekter. Forhåndsrydding før tynning kan dekkes med skogfond.

 

Skogbruksveier

Et godt utbygget veisystem er helt avgjørende for aktiv drift av skogen.  Dersom veien utelukkende tjener skogbruksformål kan hele kostnaden med å bygge veien, fratrukket eventuelle offentlige tilskudd, dekkes med skogfond.  Ved andre interesser i veien (jordbruk, hytter m.m.)  må  andelen som dekkes av skogfond reduseres tilsvarende. Skogfond kan også brukes til vedlikehold av skogsbilveier og opprustning av traktorveier, men ikke til vedlikehold av traktorveier.

 

Skogfond kan ikke brukes til

Skogfondet skal brukes til langsiktige investeringer og kan derfor ikke brukes til:

 • Kjøp av maskiner, redskaper og utstyr
 • Utgifter i forbindelse med reparasjon av kjøreskader/terrengskader etter hogst
 • Vedlikehold av traktorveier
 • Verneutstyr og sikringsradio

 

Skogfond i vinterdvale

Siste frist for innmelding av tiltak/kostnader for utbetaling for inneværende år er en dato midt i desember. Fra da og til ca 1. februar året etter er skogavgiftsregnskapet i ”vinterdvale” noe som betyr at anvisninger og utbetalinger i dette tidsrommet ikke utbetales, men utsettes til ut i mars måned.