Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 -2019

Kommunestyret vedtok 03.12.15 årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 -2019.

Budsjettdokumentet ligger her:

Kommunestyret vedtok følgende:

Budsjettet for 2016 er fortsettelsen på kursen fra 2015 som har som mål å legge til rette for en langsiktig en langsiktig, bærekraftig utvikling i hele kommunen. Innbyggerne skal sikres forsvarlige helse- og omsorgstjenester, et kvalitativt godt skole- og barnehagetilbud og et kulturliv som er basert på omfattende dugnad og frivillighet, skal fortsatt oppleve kommunen som en aktiv støttespiller.

Basert på dette har AP, KrF, SP og V følgende forslag:

DRIFT:

1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2016 godkjennes med en netto ramme 197,129

    mill kr fordelt på etatene slik:

    Sentraladministrasjonen 15,749 mill kr

    OK-etaten 95,608 mill. kr

    HO-etaten 83,618 mill. kr

    PNM-etaten 2,270 mill. kr

 

2. Skatt på formue og inntekt utskrives med maksimalsatsen – 11, 8 % for 2016.

3.a) I medhold av § 3 a i lov om eiendomsskatt til kommunene videreføres eiendomsskatt med 2,0 promille, som i 2015, for faste eiendommer i hele kommunen.

3.b) I god tid før neste års budsjettbehandling bes administrasjonen legge fram en sak som belyser eventuelle muligheter for differensiering i form av fradrag for eiendomsskatten (bunnfradrag, landbruksfradrag osv).

4. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, prisjusteres med 3,0 prosent fra 1.1.2016. Unntatt er vann- og kloakkavgifter som ikke   justeres. Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris.

5. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av   kommunestyret.

6.Det nedbetales i 2016 – 5,9 mill. på eksisterende lån, noe som ligger innenfor rammen av bestemmelsene om minsteavdrag.Rådmannen gis fullmakt til å slå sammen og fasttsette løpetiden på eksisterende investeringslån innenfor rammen av bestemmelsene om minsteavdrag.

7.a) I samarbeid med næringslivet etableres et prosjekt for inntil 3 år gjeldende fra 01.07.2016, for å ansette næringsutvikler. Det avsettes 250.000 kr til prosjektet i 2016.        Videre finansiering av prosjektet er innarbeidet i økonomiplanen for prosjektperioden.

7. b) I løpet av 2016 skal det arbeides for å hente inn eksterne midler for å styrke de landbruksfaglige tjenestene utover ressurser på ca 50 % stilling som ligger i budsjettet.         Kommunestyret ber PNM-utvalget prioritere utlysning av 75-100% som landbrukssjef tidligst mulig i 2016, og innarbeide finansiering i detaljbudsjettet.

7.c) Det opprettes 1,9 årsverk med fulltidsvirkning fra 1.2.2016 til oppstart av nattpatrulje. Det opprettes 0,5 årsverk som flyktningekonsulent. Det opprettes 0,2 årsverk ved helsestasjonen

 

8.    Det overføres 578.325 kr til kommunens disposisjonsfond slik:

8.1 100.000 i gave fra Flekkefjord Sparebank, da disse midlene er brukt tidligere i år, men bruken er ikke bokført

8.2. 23.189 kr som er gjenstående midler fra tiltak for flyktninger

8.3. 90.000 kr på fondet natur og miljøvern.

8.4. 100.000 kr til formannskapets disposisjon.

8.5. 100.000 til Ok utvalgets disposisjon.

8.6. 150.000 fra Skåland fondet overføres til disp fond. Eventuelle restmidler overføres i 2017.

8.7. Kr 15.136 på fondet Juridisk bistand.

 

9. PNM utvalget bes vurdere hvordan kommunen kan bidra for å løse behovet som har oppstått etter at kommunens tilbud om privat brøyting med egenandel, opphørte. 10. Kommunestyret vil følge utviklingen i 2016 nøye, og vil ha en oppdatert økonomirapport i junimøtet, for eventuelt å kunne sette inn innsparingstiltak i tide.

 

INVESTERING

 1. Årsbudsjettet for investeringer i 2016 på 25,802 mill. utenfor VAR-sektoren og 9,3 mill innenfor VAR-sektoren godkjennes.

2. Det opptas lån på 29,504 mill. kr til dekning av investeringene i 2016 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid.

3. Det opptas Startlån til videre formidling på inntil 3,0 mill. i 2016 – etter behov.

 

ØKONOMIPLAN

Forslag til økonomiplan for 2016 - 2019 for drift og investeringer godkjennes i henhold til formannskapets forslag

Tips ein ven Skriv ut