Reguleringsplan for Austra Lia hyttefelt, Åvedal

PNM-utvalget vedtok i møte 30. august å legge ut nytt forslag til reguleringsplan for Austra Lia hyttefelt (Gnr 7/Bnr 1) til offentlig ettersyn iht Plan- og bygningslovens § 27 - 1.2. Høringsfrist er satt til 6. oktober 2006, og uttalelser/merknader sendes til Lund kommune, PNM-etaten, 4460 Moi

Planområdet ligger på østsiden av Åvedalsvannet, og gjeldende reguleringsplan for området ble vedtatt av Lund kommunestyre den 17.06.2004. Forslaget til ny reguleringsplan innebærer blant annet flytting av åtte tomter mot strandsonen, innregulering av ordinære hyttetomter, endring av vegtrasee og inntegning av område for VA-anlegg og trafo. Reguleringsarealet er i kommuneplanens arealdel vist som byggeområde for fritidsbebyggelse. Planforslaget er også lagt ut i papirutgave på PNM-etaten.

Høringsdokumenter i pdf-format:
Plankart, bestemmelser og oversendelsesnotat. Kartet blir målestokkriktig ved utskrift i A1-format.Tips ein ven Skriv ut