Økonomiplan 2007 – 2010

Innledning v/formannskapet

Lund formannskap legger herved fram forslag til budsjett for 2007. Administrasjonen har lagt inn statsbudsjettets forventede lønns- og prisstigning med utgangspunkt i 2006-budsjettet.

Økonomiske rammer

Under budsjettkonferansen på Dybing ble formannskapet presentert et budsjett med underdekning for å kunne opprettholde nåværende drift og tjenestetilbud. Dette på tross av økte statlige overføringer.

Hovedårsaken var opphør av tidsbegrenset utbetaling på 1,2 mill.kr. fra Dalane energi og mindre inntekter fra momskompensasjon, samt et godt lønnsoppgjør.

Driften- tjenestetilbudet

For formannskapet var det viktig å opprettholde og videreføre tjenestetilbudet til kommunens innbyggere også i 2007. Derfor gikk formannskapet inn for å bruk 1,3 mill.kr. av disposisjonsfondet til driften, selv om dette var å øke driftskostnadene i meste laget. Etatene fikk økt rammen, der helse- og omsorg og oppvekst- og kultur ble prioritert, også i pakt med signalene fra Regjeringen. Formannskapets forslag til rammer ble sendt utvalgene, og en fikk uttalelser fra utvalgene. De økte midlene som ble kjent 7/11-06 722.000 kroner for Lund kommune mener formannskapet må føre til reduksjon av bruk av fondsmidler og ikke øke driften ytterligere. Avgiftene øker i pakt med statsbudsjettets forutsetninger .

Investeringene

Når det gjelder investeringene har formannskapet for 2007 først og fremst prioritert opparbeidelse av tomter på Ualand og i Hovsherad som ledd i å få unge til å etablere seg i kommunen. Ellers er investeringene fordelt på forskjellige investeringer innen en totalramme på ca. 10 mill.kr. med tillegg av kostnadene til interkommunalt bofellesskap, jfr. K-sak 31/06. I økonomiplanperioden blir den største investeringen ferdiggjørelsen av renoveringen av Lund ungdomsskole.

Anbefaling

Formannskapets møte 9/11-06 gikk inn for at de foreløpige økonomiske rammene for utvalgene ble endelige, og at det blir i detaljbudsjettene hovedutvalgene må foreta den endelige fordelingen innen rammen.

Budsjettet for 2007 blir også stramt, der det er benyttet fondsmidler for å opprettholde driften. Derfor må det både administrativt og politisk være en stram økonomistyring også i kommende år.

Kommunen gir innbyggerne et godt tjenestetilbud, og det er også formannskapets målsetting og skal fortsette også inn i det nye året og anbefaler forslaget for kommunestyret.

På vegne av formannskapet, 9/11-06

Kjell Erfjord

ordførerTips ein ven Skriv ut