Dalane – et trygt sted å bo!

Dette er hovedkonklusjonen i ”Oppsummering 2006” for Driftsenhet Dalane i Rogaland Politidistrikt. Henry Tendenes som er sjef for denne driftsenheten presenterte tallene på et møte i Egersund onsdag 10. januar for lensmenn samt ordførere og rådmenn i Dalane-kommunene + fra Sirdal. Rapporten viser tall for anmeldte forbrytelser, vinningssaker, skadeverk, voldsaker og narkotikasaker. Oppklaringsprosenten i Lund er høyest i regionen ; nemlig 57 %. For hele regionen samlet er den ca. 38 %.

Fra oppsummeringen siteres følgende :

”I Dalane er det lite kriminalitet, og alle innbyggere har all grunn til å føle seg trygge, og de blir også utsatt for færre forbrytelser enn for den jevne rogalending.

Det er også all grunn til, i alle fall fra vår side, å gjenta det vi har sagt før:

  • Vi opplever god kontakt mellom politi og innbyggere og vi har innbyggere som vet forskjell på mitt og ditt og som ikke synes om forbrytelser.
  • Vi har god kontakt mellom politi og kommune, slik at det er kort vei mellom politi og de aktuelle kommunale instanser og til den politiske ledelsen.
  • Ledelsen skryter gjerne av sine medarbeidere og kollegaer i Dalane som har en ”stå på”-vilje og en svært god kompetanse og kunnskap om hva som skjer på kriminalitets-fronten.
  • Vi har mulighet til å drive døgnkontinuerlig patruljetjeneste som gir en svært godt forebyggende effekt i hele vaktregionen som utenom Eigersund kommune, også omfatter Bjerkreim, Lund, Sirdal og Sokndal.
  • Så det er all grunn til å slå fast : Dalane er en fredelig plett på jorden, selv om det også her skjer ting som vi helst ikke ville sett.”

Hele rapporten er vedlagt.

10/1-07, Svein Tore Åtland

Rapport 2006 (178,92 kB)