Budsjett 2009 og Økonomiplan 2009-2012

Vedtatt: Kommunestyre 20.11.2008 - 50/08

Økonomiske rammer

Til tross for betydelig inntekter mer enn forventet, så legger formannskapet fram et stramt budsjett, uten å oppfylle målsetningen om 3 prosent netto driftsresultat. Det er ikke tvil om at årets statsbudsjett var en gladmelding for Lund kommune, med store påplussinger jamført med 2008. Økningen er på 12 prosent noe som tilsvarer ca 14 millioner kroner. Flere statlige oppgaver og økte driftsutgifter begrenser imidlertid handlefriheten.

Når det er sagt så gir denne økte rammeoverføringen Lund kommune bedre evne til å takle de økonomiske utfordringene i 2009 og til å styrke skole og pleie- & omsorgssektoren i tråd med statsbudsjettets forutsetninger. Formannskapet har valgt å bruke 1 million fra fond som er fordelt slik:

0,1 mill. kr til kirkelig fellesråd, 0,4 mill. kr hver til HO-etaten og OK-etaten, og 0,1 mill. kr til PNMetaten. Dette blir gjort for og ytterlig kunne utvide tjenestetilbudet innen prioriterte sektorer som å starte oppbygging av dagtilbud for demente og styrke timetallet i skolen.

Det er også på sin plass å minne om uroen i finansmarkedet, noe som på sikt kan få konsekvenser for kommunen i form av reduksjon i skatteinntekter og tilgang på låneopptak knyttet til investeringer.

Formannskapet ønsker å gjennomgå driften i løpet av første halvdel av 2009 for å se på mulige innsparingspotensialer eller foreta omfordelinger.

Driften og tjenestetilbudet

For formannskapet har det vært viktig å videreføre et godt tjenestetilbud til innbyggerne og forsøke å styrke de områdene der det både lokalt og sentralt er gitt føringer. Etatenes drift foreslås videreført med over 9 millioner. I dette beløpet inngår lønns- og prisstigning med 5,3 mill (4,5 prosent).

Pensjonskostnadene øker mer enn prisstigningen og er påplusset 1,5 prosent (1,237 mill. kr). Øremerkede tilskudd til psykisk helse er fra 2009 lagt inn i rammen. Utgifter til stortingsvalg er beregnet til 0,2 mill. kr. Skolesektoren får en økning på 0,385 mill som også inkluderer midler til studiesenter i Dalane.

Dessuten vil 0,450 mill kr brukt til lærebøker fra og med 2009 bli frigjort til brukt for forsterket opplæring i norsk og matematikk. I 2010 er det ytterlig bevilget 0,6 mill kr til dette formålet.

HO-etatens ramme blir styrket med 1,650 mill. kr som skal dekke; utgifter til NAV-reformen, manglende dekning drift bofellesskap i Egersund, økt avlastning Haukland bofellesskap og ikke minst manglende lønnsmidler i omsorgsavdelingen.

Investeringer

Total investeringsramme i 2009 er på 19,2 mill. kr inkludert VAR-sektoren på 4,7 mill. kr. I økonomiplanperioden fram til 2012 skal det investeres for i overkant av 60 mill. kr.

Når det gjelder svømmebassengsaken så mener formannskapet at endelig beslutning om valg av løsning skal tas i 1. tertial 2009. Formannskapet har i budsjettforslaget lagt inn rehabilitering av eksisterende basseng og det er budsjettert med en forventet gevinst med den varslede rentekompensasjonsordningen. Hvilke andre investeringsprosjekt som er planlagt gjennomført i løpet av planperioden framgår av oversikten i vedlegg 2.

Anbefaling

Hovedutvalgene har kommet med sine prioriteringer og på bakgrunn av dette har så formannskapet gjort sine prioriteringer og anbefalinger.

Kommunen gir innbyggerne et godt tjenestetilbud innenfor de rammene som er tildelt.

Det er viktig at det både administrativt og politisk er stram økonomistyring kommende år.

På vegne av formannskapet

Olav Hafstad
ordførerTips ein ven Skriv ut