Kommunstyrets vedtatte budsjett og økonomiplan 2011 – 2014

Kommunstyrets vedtatte budsjett og økonomiplan 2011 – 2014.

Formannskapets vurdering
Selv om rådmannen i sitt forslag har lagt inn i overkant av 4 mill. kr i realøkning for etatenes
drift, er det fortsatt udekkede behov som et flertall i formannskapet nå har bevilget 1,250
mill. kr ekstra til. Dette vil styrke kommunens tjenestetilbud, særlig innenfor oppvekst og
helse- og omsorg. I tillegg er det bevilget 5 mill. kr ekstra til nye investeringer i 2011.

Flertallet i formannskapet har også foreslått å øke rammen til rehabilitering av svømmebassenget med 10 mill. kr i 2012 basert på det økte kostnadsoverslaget som nå
foreligger fra konsulenten. Tilsvarende beløp er imidlertid redusert i 2013. Se for øvrig de
forskjellige prosjekter under investeringer.

Omlegging av inntektssystemet skal gi et mer rettferdig system i fordelingen av inntektene
mellom kommunene. Systemet skal i større grad tilpasses dagen levevilkår, bosetning og
demografi. Målet er å utjevne forhold som kommunene ikke har herredømme over.
Denne omleggingen vil styrke de skattesvake kommunene som Lund er, men det vil gi oss
utfordringer i årene framover da vi blir svært avhengig av statlige overføringer.

Lund kommune har ført en ansvarlig økonomisk politikk og har de senere år kunne
legge regnskapsoverskudd til side. Dette gir oss et bedre handlingsrom som igjen gjør oss i
stand til å imøtekomme noen av de udekkede behov innenfor de viktigste av kommunale de
tjenestene.
Det er uten tvil løsningen på det framtidige svømmeanlegget som er den største
utfordringen for dette budsjettet. Kalkylene som nå er kjent, viser at det blir langt dyrere å
bygge enn det som først ble anslått. Dette gir oss noen utfordringer i forhold til å velge den
mest framtidsrettede løsningen hensyn tatt kommunens økonomiske bæreevne.

Økonomien er ikke et mål i kommunal virksomhet, men det økonomiske
fundamentet må være i orden om en skal nå de mål i tjenestenivået som er tjenelig for
kommunens innbyggere og krav fra sentrale myndigheter. Derfor er økonomisk
handlefrihet viktig. Dette mener vi er oppfylt ved budsjettet for 2011.

Olav Hafstad/ordførerTips ein ven Skriv ut