Budsjett 2006

Formannskapet har startet arbeidet med budsjettet for neste år samt økonomiplanen for de neste fire år. Dette skjedde på budsjettkonferansen som ble avholdt fra onsdag ettermiddag til torsdag ved lunsjtider (19.-20/10). Deltakere var formannskapet og rådmannens ledergruppe.

Utgangspunktet for rådmannens forslag til budsjett for 2006 var "Regjeringen Bondevik" sitt forslag til Statsbudsjett som ble framlagt fredag 14/10. Etter dette har det vært regjeringsskifte, og det knytter seg på nåværende tidspunkt usikkerhet til hvor mye friske midler "Regjeringen Stoltenberg" vil tilføre kommunene.

Fra budsjettkonferansen til formannskapet (19.-20/10) siteres følgende :

(Sitat)

  • Investeringer

Endringer i forhold til rådmannens forslag (2006) :

Ønsker å selge tomter for 200.000 kr. mer enn foreslått.

Øker posten "Friluftsmidler" fra 200.000 kr. til 400.000 kr.

Formannskapet har kun drøftet budsjett-året 2006. Ønsker i hovedsak innspill fra hovedutvalgene for de påfølgende år. Hovedutvalgene skal uttale seg om investerings-prosjekt innenfor eget ansvarsområde.

  • Drift

Formannskapet ønsker innspill fra hovedutvalgene ut fra følgende føringer :

Forutsetter 1.750.000 kr. i økte disponible inntekter til Lund kommune fra "Regjeringen Stoltenberg" (inkl. økning læremidler) + 500.000 kr. overført fra k-styret til 2006. Til sammen 2.250.000 kr.

  • Sentraladm. : + 150.000 kr.
  • Ok-etaten : + 550.000 kr.
  • Ho-etaten : + 500.000 kr.
  • Pnm-etaten : + 100.000 kr.

Til sammen : + 1,3 mill. kr.

  • Forutsetter at avgifter/gebyrer/betalingssatser øker med 2,8 %.

Videre behandling :

- Formannskapsmøte 9/11 går ut.

- Tilleggs-proposisjon fra "Regjeringen Stoltenberg" legges fram 10/11.

- Formannskapet behandler derfor budsjett-saken på møte 14/11 kl. 12.00

- Kommunestyremøte 24/11 utsettes til 29/11 kl. 18.00. Kommunestyremøtet 15/12 går ut.

(sitat slutt)

20/10-05, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut