Brukerkartlegginger i Lund

Helse og omsorg har gjennomført kartlegging av heimetjenesten og sjukeheimen i 2010/2011. Vi har nyttet kartleggingsskjema utabeida av Kommunenes sentralforbund. Dermed kan vi sammenlikne våre resultat med mange andre kommuners.

HEIMETJENESTEN

Helse og omsorghar gjennomført kartlegging av hva de som mottar heimesjukepleie og heimetjenester mener om tjenestene. Hovedinntrykket er at brukerne er fornøyd. På en skala fra 1 til 4, der 4 er best, er snittscore i Lund 3,6, mens det for landet er 3,4.

Alle brukere av heimetjenestene ble bedt om å besvare et enkelt skjema, og 59 svar ble mottatt. Dette gir en svarprosent på rundt 60, noe vi er fornøyd med. Av de 59 er 39 kvinner og 20 menn. Aldersfordelt var 29 personer (50 %) i aldersgruppa 80-90 år. 25 % var over 90 år, og like stor andel under 80 år. 38 av de 59 som svarte fikk hjelp minst en gang i uka, de øvrige sjeldnere. Så til resultatene:

Hovedinntrykket er at brukerne er fornøyd. På en skala fra 1 til 4, der 4 er best, er snitt for brukernes samlede vurdering av sjukepleie og  heimehjelp i Lund 3,7, mens det for landet er 3,5.

Brukerkartlegging heimetjenesten

 

Sjøl om vi kan være fornøyd med tjenestene vil heimetjenesten bruke brukerundersøkelsen til å gjøre forbedringer der brukerne gjennom undersøkelsen har påvist at det er nødvendig. Svarene nyttes således til å få bedre og enda mer brukerretta tjenesteapparat i heimetjenesten.

 

SJUKEHEIMEN

Vi har intervjuet beboere ved Lund sjukeheim om hvordan oppholdet er og tjenestene fungerer. På hovedspørsmålet; "Alt i alt, hvor fornøyd er du med sjukeheimen", ga svarene fra beboerne 3,8 av maksimalt 4 poeng. Beboerne som ble intervjuet er med andre ord svært godt fornøyd med oppholdet på sjukeheimen.

Det er 35 plasser på sjukeheimen, av disse er 32 for langtidsbeboere. De som ble vurdert til å kunne redegjøre for oppholdet ble intervjuet. Dette innebærer at svarene ikke blir representantive for alle brukeres vurdering av oppholdet, og det er også en viktig årsak til at vi også kartlegger hva de pårørende til sjukeheimsbeboerne mener om sjukeheimen.

Sammen danner beboerintervjuene og pårørendekartleggingen et solid grunnlag for forståelse av hvordan sjukeheimen oppleves av brukerne. Kartleggingene gir personalet og ledelsen muligheter til å lære og forbedre driften ved sjukeheimen.

I grafen under framstilles spørsmålene sammenstilt i hovedgrupper:

Brukekartlegging beboere sjukeheimen

 

PÅRØRENDE

Helse og omsorg har foretatt kartlegging av hva de pårørende til beboerne ved Lund sjukeheim mener tilbudet ved sjukeheimen. Vi har også kartlagt hva beboerne ved sjukeheimen og brukerne av heimetjenestene mener om kommunens tilbud og tjenester. Resultatetene fra disse kartleggingene framlegges om få dager.

Vi mottok 19 svar på de utsendte skjemaene, noe som tilsier rundt 60 % svar. 17 av de som svarte er på besøk minst en gang i uka.

Halvparten av svarene kom fra barn av beboerne, og vel en fjerdepart fra ektefeller. Resten kom fra annen familie eller venner.

Hensikten med kartleggingene er tredelt,

  • finne ut hva brukerne og pårørende mener om kommunens tjenester
  • sammenlikne oss med resultatetene fra tilsvarende kartlegginger ellers i landet
  • forbedre tjenestene på alle punkt, og med særlig vekt der vi scorer svakest.

Hovedinntrykket er at de pårørende er godt fornøyd med hvordan sjukeheimens ansatte arbeider og det tilbudet kommunen gir. På alle indikatorene er pårørende i Lund på linje med eller mer fornøyd enn pårørende i andre kommuner. På hovedspørsmålet; "Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet ved Lund sjukeheim" var 3,7 poeng på en skala fra 1. til 4.0. Snittetpoeng for alle sjukeheimer i Norge på dette spørsmålet er 3,5.

Herunder følger presentasjon av de enkelte indikatorene. Toppscore er 4,0.

Brukekartlegging pårørende sjukeheimen