Formål

 • Brannvesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
 • Hyppigheten av feiing skal fastsettes ut fra behov i den enkelte bygning, ut fra bygningens oppvarmingssystem, fyringsmønster med mer. 
 • Hensikten er å redusere risikoen for branntilløp samt sikre beboere etter gjeldende lover og forskrifter.
 • Fra 2016 kom ny brannforebyggende forskrift. Tidligere unntak for fritidsboliger er nå fjernet. Dette innebærer at fritidsboliger skal motta feiing og tilsyn på lik linje som med boliger, basert på en selvstendig risikovurdering av byggverket. 

Sms/meldings-ordning for varsling om feiing eller tilsyn

Vi vil via «MinEiendom» varsle om tidspunkter for feiing eller tilsyn ved å sende SMS. 

Blir du ikke varslet på SMS? Oppdater kontaktinformasjonen din på www.norge.no under "Digital borger".

Tekstmeldingen vil bli sendt til en eller flere registrerte eiere av ett byggverk. Tekstmeldingen er fra et lengre telefonnummer enn det som er vanlig.
Vi ønsker derfor å forsikre våre innbyggere om at dette ikke er svindel, og man kan trygt åpne meldingen. Nummeret vil endres ved neste varsle om feiing eller tilsyn og det er derfor ikke nødvendig å lagre nummeret.


Meldingen vil inneholde en lenke til innlogging til «Min Eiendom». Den vil se slik ut: https://q.norkart.no/xxxxxx.
Rapporter og evt. oppfølging av avvik varsles også med tekstmelding, med lenke som vil være lik.
Du trenger elektronisk ID for å logge inn, f.eks. BankID på mobil, BankID, Buypass eller MinID.

Tilsyn

 • Eier må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i bygningen.
 • Dette sjekker vi:
  • røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
  • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
  • om det er behov for feiing og om feieren har tilgang til skorsteinen
 • I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i bygningen.
 • Etter besøket får du en tilsynsrapport. Blir det påvist avvik må dette utbedres innen fristen gitt i tilsynsrapporten. Feieren som var hos deg er nå din saksbehandler.
 • Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne bygningen godt.
 • Finn frem dokumentasjon på ildsteder og fyringsanlegg.

Huskeliste før feierbesøk

 • Steng sotluker og spjeld.
 • Klargjør stige til tak.
 • Kontroller takstige.
 • Ved feiing fra loft eller innvendig feiing må det være noen hjemme når feieren kommer.
 • Du må sørge for at hele fyringsanlegget (skorstein, peis, ildsted, parafinovn og eventuelt annet) er tilgjengelig for feiing og at det er innrettet slik at det kan feies på en tilfredstillende måte.
 • Du skal legge frem godkjent stige der vi skal opp på taket, stenge sotluker, spjeld og trekkventiler.
 • Sørg for at sotluker lar seg åpne og lukke og kontoller at ildstedet er lukket forsvarlig. 
 • Utsotning kan forekomme dersom det er utettheter i fyringsanlegget. Derfor er det viktig at fyringsanlegget alltid er intakt.
 • Stort undertrykk i boligen kan føre til utsotning.
 • Undertrykk kan også føre til at helseskadelige røykgasser kommer inn i boligen.

Feiing fra tak

 • Taksikringsutstyret skal være typegodkjent og fagmessig satt opp. 
 • Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen å skli når løs stige brukes til adkomst på taket.
 • På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 m, skal det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som adkomst. Det vil også være behov for stigesikring dersom stigen må plasseres i ulendt terreng.
 • På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.

Feiing fra loft

Eier eller representant for denne må være til stede.