Biskopen i møte med kommunen

Biskop Ernst Baasland er for tiden på bispevisitas i Dalane; det 3. besøket i Lund siden 1999. I den forbindelse ble det gjennomført et møte med den politiske og administrative ledelsen i Lund kommune. Fra kommunen møtte ordfører Kjell Erfjord, plan/næring/miljøsjef Rolv Lende og rådmann Svein Tore Åtland. På møtet var det også med representanter fra ”Den Norske Kirke i Lund”.

Biskopen sa innledningsvis at han var imponert over ”Industrikommunen Lund”, over alt det frivillige arbeidet som finner sted her, og han uttrykte dessuten stor takknemlighet over det gode samarbeidet som er etablert lokalt mellom kirken og kommunen.

Ordfører Kjell Erfjord sa at det fram til nå har vært tverrpolitisk enighet om at kommunen skal behandle kirka på en god og rettferdig måte sammenlignet med kommunale etater når det gjelder å stille økonomiske midler til rådighet. De siste åra er det også gjennomført en del investeringer på dette felt. Følgende prosjekt nevnes : Flerbrukshus ved Heskestad kyrkje samt ”Vedlikehold tak” både av Lund kirke og av Heskestad kyrkje. Inneværende år bevilges dessuten i overkant av 1,8 mill. kommunale kroner til kirkelig drift.

Biskopen oppfordret menighetene i Lund til å drøfte det diakonale tilbudet som gis til innbyggerne ; fra 0-100 år. Tendensen er i følge han mindre nettverk og mer ensomhet.

Avslutningsvis takket biskopen ordfører Kjell Erfjord for samarbeidet gjennom mange år. Han beskrev Erfjord som en ypperlig representant for Lund kommune. I tillegg var han imponert over alt annet arbeid som Kjell Erfjord er og har vært engasjert i ; både på Lundheim folkehøgskole og innenfor kirkelig arbeid.

18/9-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut