Avlasting barn og unge

Avlastning er et tilbud til foreldre med store omsorgsoppgaver overfor barn med nedsatt funksjonsevne.

Beskrivelse av tjenesten: 
Avlastning kan gis i eget hjem, i andre private hjem, eller i kommunal avlastningsbolig 

Avlastningstjenester gis til pårørende og andre som til daglig har særlig tyngende omsorgs-oppgaver. Avlastningen skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie. Tjenesten skal virke forebyggende slik at pårørende skal kunne gi tilfredsstillende hjelp til den omsorgstrengende over tid.

  
Hvem kan få tjenesten? 
Pårørende og andre som til daglig har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Hvordan få tjenesten/saksgang?

Det kreves skriftlig søknad. Du kan få hjelp til å skrive søknaden. Før saken avgjøres vil søkers ønsker og behov bli kartlagt. Vanligvis vil saksbehandler komme på hjemmebesøk. På bakgrunn av innhentet informasjon fattes vedtak.
Du vil få skriftlig svar i form av enkeltvedtak med klagefrist innen tre uker. En eventuell klage rettes til tjenesteområde og blir endelig avgjort av Fylkesmannen. 
For nye brukere av avlastning må det søkes minst 3 mnd før tiltaket forventes satt i gang. 
Søknadsfrist for ferieavlastning er satt til 1. mars hvert år.


Kommunens ansvar 

Vi vil så langt råd er etterkomme dine valg av avlastningsform. Mens barnet er til avlastning vil det bli fulgt opp med hjelp og rettleiing i alle daglige gjøremål, samt barnehage, skole og fritidsaktiviteter. 
Vi vil sørge for jevnlig oppfølging av private avlastningsfamilier og oppdatere, veilede og kurse ansatte i kommunal avlastningsbolig. 
Sammen med dere vil vi jevnlig evaluere tilbudet. 


Brukerens ansvar 
Dere som foreldre har ansvar for å planlegge og benytte døgn i samarbeid med avlaster/avlastningsbolig. Videre har dere ansvar for å møte opp til avtalt tid, melde fra om fravær eller endringer i god tid, og gi avlaster nødvendig informasjon om barnets hjelpebehov. 
I tillegg må dere sørge for at barnet har med medisiner, hjelpemidler, engangsutstyr, toalettsaker og lommepenger. Videre sørge for skyss til og fra avlastningsfamilien/boligen, dersom ikke annet er avtalt, samt gi ev. transporttør melding om endringer.


Pris 
Avlastningen er gratis. 


Lovhjemmel 
Helse og omsorgstjenesteloven kap. 3.