Kommunereformen 08

Kommunereformen - Prospektet "Vår nye kommune" (Eigersund, Lund og Sokndal kommuner)

Med bakgrunn i Stortingets tilslutning til å gjennomføre en kommunereform har Sokndal, Lund og Eigersund kommune gjennomført forhandlinger om å etablere en ny og felles kommune. Bjerkreim kommune valgte å ikke delta i forhandlingene. De tre ordførerne presenterte tirsdag 08. mars forhandlingsresultatet på en felles pressekonferanse på Grand hotell i Egersund.

Forhandlingene har resultert i utarbeidelse av prospektet «Nye Kommune Prospekt, Etablering av en ny kommune med bakgrunn i Sokndal, Lund og Eigersund kommune»

I det vedlagte prospektet er det pekt på en retning fremover for opprettelsen av en ny kommune.

Forhandlingsutvalgene fra kommunene har bestått av:

  • Eigersund kommune: Ordfører Odd Stangeland (AP), varaordfører Leif Erik Egaas (H), May Helen Hetland Ervik (FrP)
  • Lund kommune: Ordfører Olav Hafstad (AP), varaordfører Ann Sissel Haukland (AP), Ragnhild Kjørmo (FrP)/ Kjell Erfjord (Krf)
  • Sokndal kommune: Ordfører Trond Arne Pedersen (KrF), varaordfører Frank Toks (AP), Tone Merete Nesvåg (H)

Rådmennene i de tre kommunene har også deltatt i forhandlingene

Det har vært et overordnet prinsipp at kommunene skal være likeverdige. Gjennom arbeidet er det sett på fordeler og ulemper ved å etablere en ny kommune.

Målet med å etablere en ny kommune er å sikre best mulig tjenester for innbyggerne både på kort og lang sikt – innbyggerne må stå i sentrum for det arbeidet som skal gjøres. Det er således av sentral viktighet at tjenestetilbudet til innbyggerne ikke vil bli dårligere, men helst bedre.

Noen av fordelene med en ny kommune er sterkere fagmiljøer som sikrer rekruttering og god kompetanse, bedre kvalitet på tjenestetilbudet, bedre arealutnyttelse, både når det gjelder arealer til friluftsaktiviteter, bedre jordvern, bolig- og næringsutvikling, samt større påvirkningskraft overfor sentrale og regionale myndigheter. Den nye kommunen vil bli en større og mer ressurssterk kommune med god økonomisk soliditet, og dermed være bedre rustet til å håndtere nye og større oppgaver.

Noen av ulempene vil være større geografisk avstand innen kommunen, både for innbyggere, ansatte og politikere, følelsen av tap av identitet og kultur, fare for konsentrasjon av kommunale tjenester i Egersund, dårligere lokalkunnskap hos saksbehandlere, samt fare for mindre engasjement og politisk involvering fra innbyggerne.

Videre prosess i Lund kommune:

10.03.16: Orientering om prospektet i kommunestyremøte.

26.04.16: Folkemøte om kommunereformen, Lundetun, Moi.

30.05.16: Folkeavstemning. Alternativene er enten å gå inn i "Vår nye kommune" eller å fortsette som egen kommune.

07.06.16: Kommunereformen behandles i formannskapet.

16.06.16: Kommunereformen behandles i kommunestyret.

Innen 31.10.16: Fylkesmannen i Rogaland gir sin tilrådning til departementet.

2017: Behandling i Stortinget.

01.01.2020: Ny kommunestruktur trer i kraft.

Vi oppfordrer deg til å lese prospektet, du finner det her: Prospekt Ny kommune Sokndal - Eigersund - Lund revidert 02 03 16.pdf

og vi oppfordrer deg til å engasjere deg i saken, delta på folkemøte og i folkeavstemningen.