Plankart til behandling

Offentlig ettersyn, reguleringsendring, Ualand

PNM-utvalget vedtok i møte 21.04.2016 å legge reguleringsendring for Ualand ut til offentlig ettersyn. Endringen gjelder ny avkjørsel til skole- og id...
Fremmside kulturminneplan

Høring- kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 2016-2024

I henhold til Plan og bygningslovens §11-14 skal planutkast etter 1. gangs behandling legges ut til offentlig ettersyn/høring. Kommunedelplan for kult...