Heimehjelp

Tjenesten gis for at bruker skal mestre sine daglige gjøremål i hjemmet. Hjemmehjelp kan være rengjøring av gulv/toalett og vask av tøy. Hjemmehjelp innebærer ikke nedvasking av vegger og tak.

Målgruppe Innbyggere i Lund kommune som har et hjelpebehov på grunn av sykdom, høy alder og/eller funksjonshemming.

Hjemmehjelpstjenesten gis ut i fra brukers behov slik at den hjelpetrengende trygt og selvstendig kan bo hjemme så lenge en selv ønsker det.

Slik søkes det

Søknad om hjemmehjelp kan får ved henvendelse til omsorgssenteret.

Tilbudet gis etter helse og omsorgstjenestelovens kap. 3.

Kriterier for å få tildelt tjenesten:

Forutsetninger:

Henvendelse fra bruker, pårørende eller helsepersonell må foreligge.

Bruker må bekrefte henvendelse med underskrevet søknad.

Søkeren må bo eller midlertidig oppholde seg i kommunen.

Søkeren må være hjemmeboende.

Søkeren må ha særlig hjelpebehov p.g.a. sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker.

Søkeren forventes å delta med de oppgaver de selv kan utføre.

Vaskemidler og nødvendige hjelpemidler som for eksempel støvsuger må være tilgjengelig i huset.

Kriterier:

Sviktende egenomsorg – problem med å ivareta personlig hygiene, ernæring og daglige rengjøringsoppgaver i hjemmet. I spesielle tilfeller, der andre støtteordninger ikke lar seg gjennomføre, forebygge sosial isolasjon. Avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

I spesielle tilfeller yte praktisk bistand i hjem med barn – etter henvendelse fra helsestasjon eller barnevern. Alle forutsetningene og minst ett av kriteriene må være oppfylt.

Beskrivelse av tilbudet:

Tilbudet vil bli individuelt tilrettelagt og vil derfor variere etter den enkelte brukers ressurser og funksjonssvikt. Ressurser hos ektefelle og familie vil bli tatt med i vurderingen. Vi vil tilstrebe å yte hjelp på en måte som bygger oppom den enkeltes mulighet for egenaktivitet og å tilpasse tilbudet til den enkeltes behov.

Målsettingen er å tilrettelegge for at den enkelte skal kunne bo i egen bolig lengst mulig. Hovedregelen er at brukeren må være tilstede i boligen når hjemmehjelpen er tilstede. Personlig hygiene innebærer tilsyn og tilrettelegging med dusj, bading, hårvask.

Ernæring innebærer tilsyn med matinntak , tilbereding av tørrmat og oppvarming av middag. Som hovedregel henvises til middagsleveringsordningen. Tilbud om hjelp til innkjøp av mat, begrenses til de brukerene som selv p.g.a. fysisk/psykisk funksjonssvikt ikke har mulighet for selv å foreta matinnkjøp.

Rengjøring innebærer gulvvask, støvsuging og støvtørking av daglige beboelsesrom, slik som stue, kjøkken, soverom, toalett og gang. Tilbudet omfatter ikke storrengjøring.