Naturtypekartlegging 2012

Det gjennomføres flere typer naturkartlegging i fylket i sommer. Tid for kartlegging vil være avhengig av framdriften i arbeidet, vær m.m.. Fylkesmann...

Friluftsliv

I Lund har du rike muligheter til å drive et aktivt friluftsliv. Det går stier og gamle ferdselsveier på kryss og tvers i hele kommunen. Flere av st...

Motorisert ferdsel

Regler for motorfersel i utmark, vilkår for snøscooterkjøring/Søknadsskjema for løyve.