Formannskapet i Lund bestŒr de neste fire Œrene av varaordf¿rer Ann Sissel Haukland (Ap) og Olav Hafstad Ð foran, samt Ragnhild Kj¿rmo (Frp), Hogne Skjerpe (H) og Magnhild Eia (Sp.)

Formannskapet

Formannskapet består av fem representanter:

AP:      Olav Hafstad  (Ordfører)
            Ann Sissel Haukland   (varaordfører)

SP:      Magnhild Rita Eia

FrP:     Ragnhild Alfrida Kjørmo

H:        Hogne Skjerpe

 

Ansvarsområde :

a) Formannskapet er kommunens økonomiutvalg. Formannskapet innstiller bl.a. følgende saker til kommunestyret :

 • Kommuneplan
 • Økonomiplan og årsbudsjett
 • Årsmelding og årsregnskap

b) Formannskapet avgir kommunens høringsuttalelser når disse ikke er så vesentlige at de må til kommunestyret eller når høringsfristen tilsier rask behandling.

c) Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker, jfr. kommunelovens § 13.

Delegert til formannskapet :

Kommunestyret delegerer til formannskapet å treffe avgjørelse i følgende saker

(jfr. kommunelovens § 10 nr. 2) :

a) Som kommunens økonomiutvalg har formannskapet myndighet til å :

 • Regulere budsjettkapitlene for politisk styring og rådmannens stab innenfor vedtatt nettoutgiftsramme.
 • Disponere tilleggsbevilgningskontoen.
 • Tildele næringstilskudd og salg av næringstomter.
 • Godkjenne romprogram og vedta igangsetting av mindre byggeprosjekter innenfor investeringsbudsjettetsrammer.
 • Øke bevilgningen til et prosjekt i investeringsbudsjettet mot tilsvarende reduksjon i et annet - begrenset til 200.000 kr.
 • Vedta eiendomshandel (kjøp, salg, makebytte og bortfeste av fast eiendom) begrenset til 700.000 kr, forutsatt budsjettmessig dekning.
 • Godkjenne avtaler som ikke binder kommunen økonomisk utover vedtatt økonomiplan/årsbudsjett.
 • Garantier inntil 300.000 kr, jfr. kommuneloven.

b) Når det gjelder handelsvirksomhet i lokalsamfunnet, avgjør formannskapet saker i henhold til :

 • Handelsloven av 6. juni 1980 nr. 2
 • Alkoholloven av 21. juni 1989 nr. 27
 • Hotelloven av 3. juni 1983 nr. 52
 • Lov om åpningstider for utsalgssteder av 26. april 1985.

c) Formannskapet avgjør saker i henhold til skattebetalingsloven av 21. november 1952 nr. 2, samt om kommunen skal kreve at skatte-/avgiftsdebitor tas under konkursbehandling.

I saker der kommunen er fornærmet, kan formannskapet begjære påtale i medhold av straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10.